تبریک مهندس یگانه شهردارنظرآباد با اعضای شورای اسلامی شهر به ریاست دادگستری و دادستان محترم شهرستان نظرآباد چاپ

از سوی شهردار تبریک انتصاب ریاست دادگستری و دادستان شهرستان

 

مهندس یگانه شهردار و اعضای شورای اسلامنی شهر نظرآباد و معاونین شهرداری با حضور در محل دادگستری انتصاب آقای رزقی بعنوان رئیس دادگستری و آقای احمدی را به سمت دادستان شهرستان نظرآباد تبریک گفتند