پاکسازی طبیعت با مدیریت نهادهای اداری و مشارکت دانش آموزان نظرآبادی چاپ

همزمان با روز زمین پاک و پاکداشت طبیعت شهرداری نظرآباد با مشارکت فرمانداری و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان با حمایت و تامین اقلام و ابزار پاکسازی طبیعت دانش آموزان نظرآبادی را در راستای امر پاکسازی طبیعت همراهی کرد.
در این حرکت ستودنی ادارات آموزش و پرورش،شبکه بهداشت و منابع طبیعی و بخشداری های مرکزی و تنکمان سهیم بودند.