حضور استاندار البرز در شهرستان نظرآباد چاپ

مهندس یگانه شهردار نظرآباد در معیت دکتر شهبازی استاندار البرز و تنی چند از  مسئولین شهرستانی ، طرح های عمرانی که در دستور کار شهرستان قرار دارند را مورد بازدید قرار دادند  .  شهبازی  در این  سفر   تالاب صالحیه ، فرودگاه آزادی و روستای صالحیه و بخشهای دیگر شهرستان را  نیز مورد بازدید قرار داد .