بازدید میدانی شهردار و عضو شورای اسلامی از پروژه های عمرانی سطح شهر چاپ

بازدید مهندس یگانه شهردارنظرآباد به همراه مهندس احمد زاده رییس کمیسیون عمرانی و مهندس پالیزبان معاونت عمران و شهرسازی از گلخانه شهرداری در پارک شهر و از روند پروژه های عمرانی سطح شهر