تخفیف عوارض چاپ

با توجه به مجوز شماره 5196 /ش مورخ 92/9/16 کليه افرادي که اقدامَ  به پرداخت  نقدی (بدهي معوقه ،صدور پروانه ساختماني کسبي و کسبي يکساله سطح شهري ، تفکيک ،نقل انتقال و ساير عوارضات شهري به جزء جريمه کميسيون ماده  صد )نمايند از مورخه 92/9/1 لغايت 92/12/28 از  10% تخفيف خوش حسابي برخودار مي گردند.