بازدید معاون محترم عمرانی استانداری البرز از سایت اداری چاپ

جناب آقای مهندس سر یزدی معاون محترم عمرانی استانداری البرز از سایت اداری شهرستان نظرآباد بازدید  بعمل آوردند.