روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نظرآبادبرگزار میکند چاپ
نقش بصیرت در حماسه نه دی 
باحضور معاونین ومدیران ومسئولین شهرداری نظرآباد  
زمان : ساعت 14  92/10/7
مکان : سالن نماز خانه شهرداری نظرآباد