عضو شورای اسلامی شهر نظرآباد چاپ


«درهم بخش عضو هیأت رئیسه شورای عالی استانها شد»مریم درهم بخش عضو شورای اسلامی شهر نظرآباد به عنوان عضو جدید هیأت رئیسه شورای عالی استانها با اکثریت آراء انتخاب گردید .