استاندار البرز چاپ

 

 

 

«حضور ارزشمند جناب آقای سید حمید طهایی و هئیت همراه را به شهر نظرآباد گرامی میداریم»


 

 

«روابط عمومی شهرداری نظرآباد»