میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر مبارک چاپ

 

ای مظهر عصمت خدا معصومه       کن مرحمتی به سوی ما معصومه 
از ما تو رضا باش به جان زهرا       ای نام برادرت رضا، معصومه 

میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر مبارک