آگهی مناقصه عمومی چاپشهرداری نظرآباد  به استناد بودجه مصوب سال ۹۸ و مجوز شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه های فوق الذکر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. جهت  کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور مالی شهرداری مراجعه  یا با شماره تلفن 02645352912   داخلی امور قراردادها  تماس حاصل فرمایید .