کارخانه آسفالت شهرداری نظرآباد راه اندازی شد چاپ

با پیگیریهای جناب آقای مهندس مدرس زاده کارخانه آسفالت شهرداری نظرآباد  مجددا راه اندازی شد.