اطلاعیه چاپ

نظر باینکه اخیرا اداره راه وشهر سازی شهرستان نظرآباداقدام به نصب سرعت گیر بعد از پل جاده بادامک( مقابل ایستگاه سی ان جی ) نموده است این امر موجبات اعتراض برخی از شهروندان و رانندگان را فراهم نموده که جهت روشن شدن اذهان عمومی به اطلاع عموم شهروندان محترم میرساند . حوزه استحفاظی شهرداری نظرآبادتا قبل از پل زیر گذر می باشدو شهرداری در این خصوص هیچگونه دخالتی ندارد .   لاین شمالی این  زیرگذر مربوط به اداره را ه وشهر سازی شهرستان نظرآبادمی باشد.