برگزاری دومین جلسه کمیته پیشگیری از جرائم به میز بانی شهرداری نظرآباد چاپ

مکان : سالن جلسات شهرداری نظرآباد

زمان : 92/11/5  روز شنبه  سا عت 13:00