راه پیمایی 22 بهمن چاپ

حضور  شهردار محترم  اعضاء شورا اسلامی و پرسنل شهرداری در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن