عقب نشینی در بلوار آیت ا... کاشانی محله رسالت چاپ

با توافق انجام شده شهرداری با مالکین بخشی از بلوار آیت ا...کاشانی محله رسالت آزاد سازی گردید.