بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پروژهای عمرانی در حال اجرا چاپ