بودجه چاپ

« افزایش قابل توجه بودجه شهرداری »


سعید مدرس زاده شهردار نظرآباد بودجه شهرداری در سال جدید را سی و یک میلیارد تومان عنوان کرد.


شهردار نظرآبا با اشاره به بودجه سال گذشته که مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده است گفت: درصد رشد بودجه قابل توجه بوده است که در این راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر نظرآباد برای اجرای طرحهای مختلف عمرانی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی با تعامل و همکاری میزان بودجه را افزایش داده و در صورت تحقق بودجه پیش بینی شده تمامی طرحهای مختلف که توسط شورای اسلامی محترم مصوب میشود به اجرا در خواهد آمد.

 

مهندس مدرس زاده در بخش دیگری از سخنان خود به محل درآمد شهرداری اشاره کرد و افزود: شهرداری یک نهاد دولتی نیست، بلکه شهرداری و شورای اسلامی شهر، نهادهای مردمی محسوب می شوند و شهرداری تمام طرحها را از طریق درآمد عوارض و نوسازی و ... که توسط مردم به حساب شهرداری واریز می شود به اجرا در می آورد.
شهردار نظرآباد با استناد به همین موضوع تأکید کرد: پولهای واریزی مردم به حساب شهرداری برای خودشان در شهر هزینه می شود و به نوعی مردم در شهر سهیم هستند.

 

مهندس مدرس زاده در ادامه تأکید کرد: حفاظت و نگهداری شهروندان از تجهیزات شهری مانند فضای سبز و مبلمان شهری و ... به نوعی کمک به کاهش هزینه های شهردار میکند که وظیفه شهروندی و شرعی ایجاب میکند به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.