افزایش هزینه بیمه چاپ

«کاهش ساخت و ساز مسکن به علت افزایش هزینه بیمه»


علی عزتی رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد طی سخنانی با بیان اساسی ترین مشکلات پیش روی شورا و شهرداری گفت: معایب و نقایص طرح جامع شهری، نبود اعتبارات استانی و ملی جهت اجرای طرح دفع فاضلاب شهری و نیز تملک اراضی که در طرح عقب نشینی قرار دارند، عدم اختصاص مناسب مبالغ مربوط به ارزش افزوده که توسط اداره مالیاتی استان که به شهرداری پرداخت میشود، کاهش ساخت و ساز مسکن به علت افزایش هزینه بیمه و نظام مهندسی و به دنبال آن کاهش درآمد شهرداری و لطمه دیدن کارهای عمرانی پرداخته و از فرماندار محترم درخواست پیگیری و رفع مشکلات فوق از طریق مراجع ذیصلاح را داشتند.

 

در ادامه این جلسه علی عزتی، رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد به بیان برخی از مشکلات پیش روی شورا و شهرداری نظرآباد از جمله معایب و نقایص طرح جامع شهری، اعتبارات استانی و ملی جهت اجرای طرح ها و برنامه ها، طرح فاضلاب شهری و نیز تملک اراضی، عدم اختصاص مناسب بودجه و اعتبارات مربوط به ارزش افزوده که توسط اداره مالیاتی استان به شهرداریها، کاهش ساخت و ساز مسکن به علت افزایش هزینه بیمه و نظام مهندسی و به دنبال آن کاهش درآمد شهرداری و لطمه دیدن کارهای عمرانی پرداخته و از فرماندار درخواست پیگیری و رفع مشکلات فوق از طریق مراجع ذیصلاح را داشتند.