جاده تندرستی چاپ

 

«پروژه بهسازی و احداث جاده تندرستی خلیج فارس»


 

طول پروژه: 1400 متر


کارفرما: شهرداری نظرآباد


نظارت: معاونت فنی شهرسازی - واحد عمران