آسفالت ریزی چاپ

 

بازدید شهردار از بخش آسفالت در خیابانها و کوچه های سید جمال الدین و علی آباد شهر نظرآباد(93/5/20 )