تشکر و قدردانی چاپ

 

تشکر مردم سید جمال الدین از شهردار نظرآباد جهت آسفالت کوچه ها و خیابانها (93/5/20 )