تعطیلی شورای اسلامی شهر چاپ

 

«اطلاعیه»

 

از تاریخ 93/5/15 لغایت 93/5/31 شورای اسلامی شهر نظرآباد تعطیل میباشد .